ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Качмар О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Стаття присвячена дослідженню проблем організації бухгалтерського обліку людського капіталу аграрних підприємств. Наведено визначення людського капіталу для цілей бухгалтерського обліку. Проведено детальне дослідження етапів облікового процесу людського капіталу аграрних підприємств. Подано облікові номенклатури обліку людського капіталу на етапі первинного та поточного обліку.
Ключові слова: організація обліку, людський капітал, обліковий процес, облікова номенклатура, аграрне підприємство.

Качмар О.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию проблем организации бухгалтерского учета человеческого капитала аграрных предприятий. Приведены определения человеческого капитала для целей бухгалтерского учета. Проведено детальное исследование этапов учетного процесса человеческого капитала аграрных предприятий. Поданы учетные номенклатуры учета человеческого капитала на этапе первичного и текущего учета.
Ключевые слова: организация учета, человеческий капитал, учетный процесс, учетная номенклатура, аграрное предприятие.

Kachmar O.V. ORGANIZATION OF ACCOUNTING HUMAN CAPITAL AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article investigates the problems of human capital accounting of agricultural enterprises. The definition of human capital for accounting purposes. A detailed study of the stages of human capital accounting process agricultural enterprises. Accounts determined range of human capital accounting during the primary and the current account.
Keywords: organization of accounting, human capital, accounting processes, accounting nomenclature, enterprises agrarian.

Завантажити статтю (pdf)