КОМПОНЕНТНЕ НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» В АУДИТІ

Бондар Ю.В.
аспірант відділу обліку та оподаткування
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

У статті розглядається питання про достатність сучасних характеристик поняття «якість» в аудиті для розуміння суті цієї категорії, насамперед – для потреб забезпечення контролю якості аудиторських послуг та розвитку його конкретних інструментів. Проаналізовано дефініції поняття «якість» у різних галузях суспільних наук та в аудиті, на основі чого визначено слабкість висвітлення науковцями біхевіористичного компонента якості аудиту. За результатами дослідження сформовано пропозиції щодо розмежування категорії «якість» в аудиті на формалістичний та біхевіористичний компоненти з окресленням орієнтирів розвитку останнього.
Ключові слова: аудиторські послуги, якість аудиту, біхевіористичні аспекти якості, формалістичні аспекти якості.

Бондарь Ю.В. КОМПОНЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО» В АУДИТЕ
В статье рассматривается вопрос о достаточности современных характеристик понятия «качество» в аудите для понимания сущности этой категории, в первую очередь – для целей обеспечения контроля качества аудиторских услуг и развития его конкретных инструментов. Проанализированы дефиниции понятия «качество» в разных отраслях общественных наук и в аудите, на основании чего определена слабость освещения учеными бихевиористического компонента качества аудита. В результате исследования сформированы предложения по разграничению категории «качество» в аудите на формалистический и бихевиористический компоненты с обозначением ориентиров развития последнего.
Ключевые слова: аудиторские услуги, качество аудита, бихевиористические аспекты качества, формалистические аспекты качества.

Bondar J.V. COMPONENTS OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY «QUALITY» IN AUDITING
In the article have been investigated the question about the adequacy of current characteristics of the term of “quality” in auditing for understanding of the essence of this category, first of all for the goals of providing the quality control and developing of its concrete instruments. There were analyzed definitions of the term “quality” in different spheres of the social sciences and in auditing, and on this basis there was identified the weakness of investigation of the behavioral component of the quality of auditing in the scientific publications. As a result of a research there was formed the suggestion to divide the category “quality” in auditing on formalistic and behavioral components with making orienteers for developing the behavioral component.
Keywords: audit services, quality of audit, behavioral aspects of the quality, formal aspects of the quality.

Завантажити статтю (pdf)