ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНВЕРТОВАНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Федишин М.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Ординська Е.А.
бакалавр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто зміст поняття та особливості конвертованості валюти, значення цього явища для країн із перехідною економікою; досліджено динаміку основних макроекономічних та показників валютного ринку, а також окреслено проблеми забезпечення конвертованості національної грошової одиниці – гривні.
Ключові слова: валюта, конвертованість валюти, вільноконвертована валюта, часткова конвертованість валюти, валютний ринок, валютний курс, золотовалютні резерви, Національний банк України, гривня.

Федишин М.Ф., Ордынская Э.А. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТИ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ
В статье рассмотрено содержание понятия и особенности конвертируемости валюты, значение этого явления для стран с переходной экономикой, исследована динамика основных макроэкономических и показателей валютного рынка, а также обозначены проблемы обеспечения конвертируемости национальной денежной единицы – гривны.
Ключевые слова: валюта, конвертируемость валюты, свободно конвертируемая валюта, частичная конвертируемость валюты, валютный рынок, валютный курс, золотовалютные резервы, Национальный банк Украины, гривна.

Fedyshyn M.P., Ordynska E.A. THE PROBLEMS OF CURRENCY CONVERTIBILITY
The article discusses the concept and features of currency convertibility, including the importance of this phenomenon for countries with transition economy; the dynamics of the main macroeconomic indices and the foreign exchange market are investigated and the problems of ensuring the convertibility of the national monetary currency are indicated.
Keywords: currency, convertibility of the currency, freely convertible currency, limited convertibility of currency, exchange market, exchange rate, reserves, National Bank of Ukraine, Hryvnia.

Завантажити статтю (pdf)