ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Смагло О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті визначено роль фінансів зарубіжних корпорацій в умовах глобалізації світового господарства. Окреслено детермінанти ефективності фінансової діяльності зарубіжних корпорацій як чинників формування фінансової стратегії господарюючих суб’єктів. Висвітлено механізм функціонування фінансової системи зарубіжних корпорацій. Проаналізовано основні проблеми фінансових систем корпорацій, а також обґрунтовано основні напрями їх фінансової політики.
Ключові слова: глобалізація, зарубіжні корпорації, корпорація, світове господарство, фінанси, фінансова діяльність, фінансова політика, фінансова система, фінансова стратегія.

Смагло О.В. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье определена роль финансов зарубежных корпораций в условиях глобализации мирового хозяйства. Определены детерминанты эффективности финансовой деятельности зарубежных корпораций как факторов формирования финансовой стратегии хозяйствующих субъектов. Освещен механизм функционирования финансовой системы зарубежных корпораций. Проанализированы основные проблемы финансовых систем корпораций, а также обоснованы основные направления их финансовой политики.
Ключевые слова: глобализация, зарубежные корпорации, корпорация, мировое хозяйство, финансы, финансовая деятельность, финансовая политика, финансовая система, финансовая стратегия.

Smaglo O.V. FINANCIAL MECHANISM OF FOREIGN CORPORATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The role of foreign corporation finance in the context of globalization of the world economy is defined. Determinants of the effectiveness of financial activity of foreign corporations as factors in the formation of the financial strategy of economic entities are determined. The mechanism of functioning of the financial system of foreign corporations is covered. And also, the main problems of financial systems of corporations are analyzed and the main directions of their financial policy are substantiated.
Keywords: globalization, foreign corporations, corporation, world economy, finance, financial activities, financial policy, financial system, financial strategy.

Завантажити статтю (pdf)