ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нєізвєстна О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Огоновська А.О.
студент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Статтю присвячено розкриттю значення інформаційного забезпечення в системі менеджменту страхової діяльності. Визначено специфіку процесу підготовки інформації для використання в системі страхового менеджменту та основні вимоги до якості інформації, яка використовується в процесі управління страховою діяльністю. Представлено типовий алгоритм інформаційного забезпечення системи страхового менеджменту. Узагальнено та доопрацьовано основні завдання прогнозування в системі управління страхової діяльністю.
Ключові слова: страховий менеджмент, страхова діяльність, інформація, стратегічна інформація, інформаційне забезпечення.

Неизвестная Е.В., Огоновская А.О. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена раскрытию значения информационного обеспечения в системе менеджмента страховой деятельности. Определена специфика процесса подготовки информации для использования в системе страхового менеджмента и основные требования к качеству информации, которая используется в процессе управления страховой деятельностью. Представлен типичный алгоритм информационного обеспечения системы страхового менеджмента. Обобщены и доработаны основные задачи прогнозирования в системе управления страховой деятельностью.
Ключевые слова: страховой менеджмент, страховая деятельность, информация, стратегическая информация, информационное обеспечение.

Neizvestnaia E.V., Ogonovskaia A.O. INFORMATION PROVISION FOR THE INSURANCE MANAGEMENT
The article is devoted to revealing the importance of information provision for the system of management of insurance activities. Specifics of the process of preparing information for the use in the system of insurance management and the main requirements to the quality of information used in managing insurance activities are determined. A typical algorithm of information provision of the system of insurance management is presented. The main tasks of forecasting in the system of management of insurance activity are generalized and elaborated.
Keywords: insurance management, insurance activity, information, strategic information, information provision.

Завантажити статтю (pdf)