КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ

Карасик О.М.
кандидат економічних наук,
професор кафедри фінансів
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Петрюк М.В.
здобувач кафедри фінансів
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена дослідженню системи державної підтримки розвитку венчурного ринку в Україні. Розкрито переваги державно-приватного партнерства під час побудови венчурного фонду. Запропоновано концепцію створення державно-приватного фонду для фінансування проектів в аграрному секторі. Розкрито особливості теоретичного та фінансового механізму його діяльності.
Ключові слова: венчурний фонд, державно-приватне партнерство, венчурний капітал, внутрішня норма прибутку, майбутня вартість, компанія з управління активами.

Карасик О.М., Петрюк М.В. КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
Статья посвящена исследованию системы государственной поддержки развития венчурного рынка в Украине. Раскрыты преимущества государственно-частного партнерства при построении венчурного фонда. Предложена концепция создания государственно-частного фонда для финансирования проектов в аграрном секторе. Раскрыты особенности теоретического и финансового механизма его деятельности.
Ключевые слова: венчурный фонд, государственно-частное партнерство, венчурный капитал, внутренняя норма прибыли, будущая стоимость, компания по управлению активами.

Karasyk O.M., Petriuk M.V. THE CONCEPT OF PUBLIC-PRIVATE VENTURE FUND
In the article investigated the system of state support of venture capital market in Ukraine. The benefits of public-private partnership in the construction of venture capital fund are revealed. The concept of establishing public-private fund to finance projects in the agricultural sector was offered. The features of the theoretical and the financial mechanism of its activity were disclosed.
Keywords: venture capital, public-private partnerships, venture capital, internal rate of return, future value, asset management company.

Завантажити статтю (pdf)