РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БАНКІВ

Жердецька Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Городинський Д.І.
студент кредитно-економічного факультету
Одеського національного економічного університету

У статті розвиток фінансових технологій розглядається як визначальна риса банківського середовища. Проаналізовано масштаби інвестицій у створення FinTech-фірм за регіонами та напрямами діяльності. Визначено специфіку розвитку фінансових технологій в Україні. Обґрунтовано необхідність та можливі напрями розвитку партнерства між FinTech-фірмами та традиційними банками.
Ключові слова: фінансові технології, FinTech-фірми, банки, банківська діяльність, конкурентоспроможність.

Жердецкая Л.В., Городинский Д.И. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БАНКОВ

В статье развитие финансовых технологий рассматривается как определяющая черта банковской среды. Проанализированы масштабы инвестиций в создание FinTech-фирм по регионам и направлениям деятельности. Определена специфика развития финансовых технологий в Украине. Обоснованы необходимость и возможные направления развития партнерства между FinTech-фирмами и традиционными банками.
Ключевые слова: финансовые технологии, FinTech-фирмы, банки, банковская деятельность, конкурентоспособность.

Zherdetska L.V., Horodynskyi D.I. DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES:
THREATS AND OPPORTUNITIES FOR BANKS

In the article financial technologies development is considered as the defining feature of the banking environment. Investments in creating FinTech-firms by region and activity areas were analyzed. The specificity of financial technologies in Ukraine was defined. The necessity and possible directions of the cooperation between FinTech-firms and traditional banks were substantiated.
Keywords: financial technology, FinTech-firms, banks, banking, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)