ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Грубінка І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту
Ужгородського національного університету

У статті розглянуто особливості сучасного стану діяльності банківської системи України. Показано основні показники її розвитку, проаналізовано його тенденції. Досліджено роль та специфіку націоналізаційних процесів в банківській системі. Названо основні, на думку автора, напрями подальшого розвитку банківської системи з урахуванням сучасного її стану, можливостей і потреб центрального банку щодо здійснення грошово-кредитної політики і регулювання банківської діяльності.
Ключові слова: банківська система, кредит, банківські активи, зобов’язання, націоналізація, центральний банк, іноземний капітал.

Грубинка И.И. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассмотрены особенности современного состояния деятельности банковской системы Украины. Показаны основные показатели ее развития, проанализированы его тенденции. Исследованы роль и специфика национализационных процессов в банковской системе. Названы основные, по мнению автора, направления дальнейшего развития банковской системы с учетом современного ее состояния, возможностей и нужд центрального банка по поводу осуществления денежно-кредитной политики и регулирования банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская система, кредит, банковские активы, обязательства, национализация, центральный банк, иностранный капитал.

Hrubinka I.I. FEATURES OF DEVELOPMENT AND MODERN STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
IN THE CONTEXT OF PUBLIC MONETARY POLICY

The features of the modern state activity of the banking system of Ukraine are considered in the article. The basic indexes of its development are shown and analyzed its tendency. A role and specific of the nationalization in the banking system are investigational in it. In the author’s opinion the basic directions of further development of the banking system taking into account its modern state and possibilities and necessities central bank, for realization of monetary policy and adjusting of bank activity are showed in this article.
Keywords: banking system, credit, bank assets, obligations, nationalization, central bank, foreign capital.

Завантажити статтю (pdf)