ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Гнидюк І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Дідківська Д.І.
студентка обліково-фінансового факультету
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена аналізу фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи. Розкриваються основні форми адміністративної децентралізації. Проаналізовані результати децентралізації за 3 роки у контексті дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів. Досліджена структура об’єднаних територіальних громад у країні.
Ключові слова: дeцeнтралізація, адміністративна рeформа, об’єднана територіальна громада, місцeвe самоврядування, органи місцeвого самоврядування.

Гнидюк И.В., Дидковская Д.И. ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА ФИНАНСОВУЮ СПОСОБНОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Статья посвящена анализу финансовой способности местных бюджетов в условиях административно-территориальной реформы. Раскрываются основные формы административной децентрализации. Проанализированы результаты децентрализации за 3 года в контексте доходной и расходной частей местных бюджетов. Исследована структура объединенных территориальных общин в стране.
Ключевые слова: децентрализация, административная реформа, объединенная территориальная община, местное самоуправление, органы местного самоуправления.

Hnydiuk I.V., Didkivska D.I. THE IMPACT OF DECENTRALIZATION REFORM
ON THE FINANCIAL VIABILITY OF LOCAL BUDGETS

The article is devoted to analysis of financial ability of local budgets in the conditions of administrative-territorial reform. The study describes the main forms of administrative decentralization. We analyzed the results of decentralization for 3 years in the context of revenue and expenditure of local budgets. To study the structure of the consolidated territorial communities in the country.
Keywords: decentralization, administrative reform, the United territorial community, local government, local governments.

Завантажити статтю (pdf)