СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Безкровний О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Полтавська державна аграрна академія

У статті розглянуто місце і роль податку на додану вартість у системі податків на споживання. Узагальнено систему показників оцінки впливу практики адміністрування податку на додану вартість на рівень наповнення бюджетів відповідних рівнів. Систематизовано зарубіжний досвід розвитку механізмів оподаткування доданої вартості крізь призму втілення фіскальної та регулюючої функцій податку на додану вартість. Акцентовано увагу на перевагах та недоліках непрямого оподаткування.
Ключові слова: додана вартість, податок на додану вартість, адміністрування податку на додану вартість, бюджетоутворюючий податок, оподаткування доданої вартості в зарубіжних країнах.

Безкровный А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УКРАИНЕ И МИРЕ

В статье рассмотрены место и роль налога на добавленную стоимость в системе налогов на потребление. Обобщена система показателей оценки влияния действующей практики администрирования налога на добавленную стоимость на уровень наполнения бюджетов соответствующих уровней. Систематизирован зарубежный опыт развития механизмов налогообложения добавленной стоимости сквозь призму реализации фискальной и регулирующей функций налога на добавленную стоимость. Акцентировано внимание на преимуществах и недостатках косвенного налогообложения.
Ключевые слова: добавленная стоимость, налог на добавленную стоимость, администрирование налога на добавленную стоимость, бюджетообразующий
налог, налогообложение добавленной стоимости в зарубежных странах.

Bezkrovnyi O.V. MODERN FEATURES ADMINISTERING TAX ON VALUE ADDED IN UKRAINE AND ABROAD
In the scientific article the place and role of the tax on value added system tax on consumption. Generalized system of indicators to measure the impact of the current practice of administering tax on value added rate to fill the budget accordingly. Systematized foreign experience of value added tax arrangements in the light of implementation of fiscal and regulatory functions of value added tax. The attention on the advantages and disadvantages of indirect taxation.
Keywords: value added tax, tax on value added, administration of value added tax, budget-tax, value added tax in foreign countries.

Завантажити статтю (pdf)