СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Стрембіцька Л.Л.
старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

У статті проаналізовано теоретичні основи сегментації ринку праці в аспекті загроз економічній безпеці держави. Досліджено найважливіші підходи до сегментації ринку праці, а також визначено потенційні ризики загроз в окремих сегментах ринку праці для суб’єктів соціально-трудової сфери. Найбільшою загрозою економічній безпеці держави визначено наявність значного поширення неформального (тіньового) ринку праці. Установлено неминучість модифікації сегментації ринку праці у зв’язку з динамічністю умов соціально-економічного розвитку держави. Окреслено тенденції сегментації ринку праці в умовах науково-технічного прогресу та загрози, що з’являються у зв’язку з цим.
Ключові слова: ринок праці, сегментація ринку праці, первинний ринок праці, вторинний ринок праці, неформальний ринок праці, жорсткий ринок праці, гнучкий ринок праці.

Стрембицкая Л.Л. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье проанализированы теоретические основы сегментации рынка труда в аспекте угроз экономической безопасности государства. Исследованы важнейшие подходы к сегментации рынка труда, а также определены потенциальные риски угроз в отдельных сегментах рынка труда для субъектов социально-трудовой сферы. Наибольшей угрозой экономической безопасности государства отмечено наличие значительного распространения неформального (теневого) рынка труда. Установлена неизбежность модификации сегментации рынка труда в связи с динамичностью условий социально-экономического развития государства. Определены тенденции сегментации рынка труда в условиях научно-технического прогресса и угрозы, возникающие в связи с этим.
Ключевые слова: рынок труда, сегментация рынка труда, первичный рынок труда, вторичный рынок труда, неформальный рынок труда, жесткий рынок труда, гибкий рынок труда.

Strembitska L.L. LABOUR MARKET SEGMENTATION: THREATS TO THE STATE ECONOMIC SECURITY
In the article the theoretical basis of labor market segmentation in terms of threats to economic security. Studied the major approaches to the segmentation of the labor market and the potential risks identified threats in some segments of the labor market for social and labor sphere. The biggest threat to the economic security of the State noted the presence of significant proliferation of informal (shadow) labor market. Established inevitable modified segmentation of the labor market due to the dynamic conditions of social and economic development. Trends outlined segmentation labor market in the scientific and technological progress and threats that appear in this regard.
Keywords: labor market, labor market segmentation, primary labor market, secondary labor market, informal labor market, hard labor market, flexible labor market.

Завантажити статтю (pdf)