ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ:
ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Кваша О.С.
викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану зовнішньої міграції трудових ресурсів, охарактеризовано показники зовнішньої трудової міграції. Здійснено аналіз напрямів української трудової міграції, вікових груп та секторів зайнятості українських трудових мігрантів. Розкрито основні соціально-економічні причини трудової міграції, а також їх наслідки для економіки України.
Ключові слова: зовнішні міграційні процеси, трудові ресурси, зовнішня трудова міграція, фактори міграції, причини міграції, грошові перекази мігрантів, трудові мігранти.

Кваша Е.С. ВНЕШНИЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:
ФАКТОРЫ, СОСТОЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию современного состояния внешней миграции трудовых ресурсов, охарактеризованы показатели внешней трудовой миграции. Осуществлен анализ направлений украинской трудовой миграции, возрастных групп и секторов занятости украинских трудовых мигрантов. Раскрыты основные социально-экономические причины трудовой миграции, а также их последствия для экономики Украины
Ключевые слова: внешние миграционные процессы, трудовые ресурсы, внешняя трудовая миграция, факторы миграции, причины миграции, денежные переводы мигрантов, трудовые мигранты.

Kvasha O.S. SHELL MIGRATORY PROCESSES OF LABOUR RESOURCES:
FACTORS, STATE AND CONSEQUENCES, ARE FOR UKRAINE

The article is devoted to the research of the current state of external migration of labour resources, characterizes indicators of external labour migration. An analysis of directions of Ukrainian labour migration, age groups, and sectors of employment of Ukrainian labour migrants is done. The main socio-economic causes of labour migration and their consequences for the economy of Ukraine are revealed.
Keywords: shell migratory processes, labour resources, external labour migration, factors of migration, reason of migration, standard of migrants, labour migrants.

Завантажити статтю (pdf)