ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мольчак Я.О.
доктор географічних наук, професор,
Луцький національний технічний університет
Андрощук І.В.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Луцький національний технічний університет
Мисковець І.Я.
кандидат географічних наук, доцент,
Луцький національний технічний університет

Стаття присвячена демографічному та геоекономічному дослідженню сучасних проблем регіонального розвитку Волинської області; вивченню транспортно-географічного положення регіону, зосередженого в регіоні природно-ресурсного, трудового й економічного потенціалу, особливостей історичного та територіального розвитку господарства області.
Ключові слова: демографія, урбанізація, господарський комплекс, економічний стан, промислове виробництво, регіональний розвиток.

Мольчак Я.О., Андрощук И.В., Мысковец И.Я. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья присвящена демографическому и геоэкономическому исследованию современных проблем регионального развития Волынской области; изучению транспортно-географического положения региона, сосредоточенного в регионе природно-ресурсного, трудового и экономического потенциала, особеностей исторического и территориального развития хозяйства области.
Ключевые слова: демография, урбанизация, хозяйственный комплекс, экономическое состояние, промышленное производство, региональное развитие.

Molchak Ya.O., Androshchuk I.V., Myskovets I.Ya. FEATURES OF GEO-ECONOMIC AND
DEMOGRAPHIC CONDITIONS IN VOLYN REGION

The article is devoted to geodemographic and geoeconomic research of issues of regional development of Volyn region. Study transport geographical location of the region, and concentration in the area of natural resources, employment and economic capacity, historical features and territorial development of the region.
Keywords: demography, urbanization, economic situation, industrial production and regional development.

Завантажити статтю (pdf)