ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Стефанків О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та фінансів
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
Данилишин В.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та фінансів
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

У статті проаналізовано стан державної політики в аспекті формування еколого-економічної культури суспільства та її вплив на національну і продовольчу безпеку держави, населення, а також розглянуто можливі шляхи прискореного подолання наслідків економічної та екологічної кризи в країні.
Ключові слова: навколишнє природне середовище, екологічна безпека, еколого-економічна політика, сталий розвиток.

Стефанкив О.М., Данилишин В.И. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В статье проанализировано состояние государственной политики в аспекте формирования эколого-экономической культуры общества и его влияние на национальную и продовольственную безопасность государства, населения, а также рассмотрены возможные пути ускоренного преодоления последствий экономического и экологического кризиса в стране.
Ключевые слова: окружающая природная среда, экологическая безопасность, эколого-экономическая политика, устойчивое развитие.

Stefankiv O.M., Danylyshyn V.I. MAIN TRENDS IN FORMING ECOLOGICAL AND ECONOMIC CULTURAL SOCIETY
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The article analyzes the state of public policy in terms of environmental and economic formation of society’s culture and its impact on national food security and population, and viewed the possible ways of overcoming the consequences of rapid economic and environmental crisis.
Keywords: environment, environmental security, environmental and economic policy, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)