ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM У ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Ярмолюк Д.І.
асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Житомирського державного технологічного університету
Бурачек І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Житомирського державного технологічного університету

У статті визначено поняття Scrum-системи та наведено сутність цієї методології. Розкрито зміст основних категорій методології Scrum. Окреслено можливості та недоліки Scrum-системи.
Ключові слова: ІТ-індустрія, Scrum, ролі, практики, документи, Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, ітерація, спринт, журнал продукту, журнал спринту.

Ярмолюк Д.И., Бурачек И.В. ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM В ОБЩУЮ
СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

В статье определено понятие Scrum-системы и изучен смысл этой методологии. Раскрыто содержание основных категорий методологии Scrum. Определены возможности и недостатки Scrum-системы.
Ключевые слова: ИТ-индустрия, Scrum, роли, практики, документы, Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, итерация, спринт, журнал продукта, журнал спринта.

Yarmolyk D.I., Burachek I.V. SCRUM INTEGRATION INTO THE OVERALL MANAGEMENT SYSTEM
AS A TOOL TO IMPROVING THE MANAGEMENT

The concept of the Scrum-system is defined in the article and the essence of this methodology is studied. The content of the main categories of Scrum methodology is described. Possibilities and disadvantages of the Scrum-system are defined.
Keywords: IT industry, Scrum, roles, practices, documents, Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, iteration, sprint, product log, sprint log.

Завантажити статтю (pdf)