КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ

Шаповалова І.В.
асистент кафедри маркетингу та менеджменту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена виявленню, зіставленню та узгодженню поглядів науковців на сутність конкурентних переваг. Проаналізовано еволюційні трансформації змістових складників терміна «конкурентні переваги» та систематизовані теоретичні підходи до визначення джерел формування конкурентних переваг.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, джерела формування конкурентних переваг, підходи до визначення конкурентних переваг.

Шаповалова И.В. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТРАКТОВКИ ТЕРМИНОВ

Статья посвящена выявлению, сопоставлению и согласованию взглядов на сущность конкурентных преимуществ. Проанализированы эволюционные трансформации содержательных составляющих термина «конкурентные преимущества» и систематизированы теоретические подходы к определению источников формирования конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, источники формирования конкурентных преимуществ, подходы к определению конкурентных преимуществ.

Shapovalova I.V. COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE:
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TERMS’ INTERPRETATION

The article is devoted to identifying, comparing and agreeing views on the competitive advantages essence. The evolutionary transformations of the content components of the competitive advantages term are analyzed and theoretical approaches to determining the sources of formation of competitive advantages are systematized.
Keywords: competition, competitive advantages, sources of competitive advantages formation, approaches to the definition of competitive advantages.

Завантажити статтю (pdf)