ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Шаповал В.М.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету
Грибіненко О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету
Герасименко Т.В.
кандидат геологічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету

У статті здійснено аналіз теоретичних і методологічних підходів до дослідження продуктивності праці, розглянуто фактори, що формують продуктивність на різних рівнях господарювання, розкрито сутність конкурентоспроможності та доведений її взаємозв’язок із продуктивністю, визначено місце продуктивності праці у системі факторів конкурентоспроможності підприємства. Визначено місце мотивації праці у системі продуктивності праці, розроблено модель впливу мотивації трудової діяльності на продуктивність праці.
Ключові слова: продуктивність праці, конкурентоспроможність, підприємство, мотивація праці, життєвий цикл компанії.

Шаповал В.М., Грибиненко О.М., Герасименко Т.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В статье дан анализ теоретических и методологических подходов к исследованию производительности труда, рассмотрены факторы, формирующие производительность на различных уровнях хозяйствования, раскрыта сущность конкурентоспособности и доказана ее взаимосвязь с производительностью, определено место производительности труда в системе факторов конкурентоспособности предприятия. Определено место мотивации труда в системе производительности труда, разработана модель влияния мотивации трудовой деятельности на производительность труда.
Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособность, предприятие, мотивация труда, жизненный цикл компании.

Shapoval V.M., Grybinenko O.M., Herasymenko Т.V. THEORETICAL BASIS
OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES BY INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY

The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the study of labor productivity, consider the factors that form the productivity on various levels of management, reveals the essence of competitiveness and proved its relationship with productivity, labor productivity is defined place in the system of enterprise competitiveness. The place of motivation in the productivity system was defined, the model of the effect of motivation on productivity was worked out.
Keywords: labor productivity, competitiveness, enterprise, labor motivation, the company’s life cycle.

Завантажити статтю (pdf)