ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Хохлов М.П.
доктор економічних наук, професор,
Харківський інститут фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Ярещенко Т.О.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто теоретичну сутність оборотного капіталу підприємства. На основі праць відомих українських науковців представлено морфологічну оцінку поняття «оборотний капітал підприємства». Обґрунтовано та наведено визначення оборотного капіталу підприємства. Визначено основні аспекти управління оборотним капіталом підприємства. Обґрунтовано принципи, на яких повинно базуватися управління оборотним капіталом.
Ключові слова: оборотний капітал, грошові кошти, виробничий цикл, короткострокові активи, фінансові ресурси, авансовані кошти, господарський процес.

Хохлов Н.П., Ярещенко Т.А. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена теоретическая сущность оборотного капитала предприятия. На основе работ известных украинских ученых представлена морфологическая оценка понятия «оборотный капитал предприятия». Обосновано и приведено определение оборотного капитала предприятия. Определены основные аспекты управления оборотным капиталом предприятия. Обоснованы принципы, на которых должно базироваться управление оборотным капиталом.
Ключевые слова: оборотный капитал, денежные средства, производственный цикл, краткосрочные активы, финансовые ресурсы, авансированные средства, хозяйственный процесс.

Khokhlov N.P., Yareshchenko Т.А. THEORETICAL ESSENCE OF THE COMPANY’S CURRENT CAPITAL
The Article considers the theoretical essence of the company’s current capital. Based on the literature sources, well-known Ukrainian scientists, a morphological evaluation of the concept of “company’s current capital” is presented. The Article substantiates and gives the definition of the company’s current capital. The main aspects of the company’s current capital management have been determined. The principles on which the current capital management should be based have been substantiated.
Keywords: current capital, cash, production cycle, short-term assets, financial resources, advances, and economic process.

Завантажити статтю (pdf)