ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Снігир Л.П.
кандидат економічних наук,
Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто засади формування механізму забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів. Визначено, що засади управління безпекою ВНЗ включають використання низки науково обґрунтованих інструментів, що допомагають у боротьбі із загрозами. Доведено, що для забезпечення економічної безпеки ВНЗ необхідно постійно здійснювати оцінку рівня економічної безпеки, виявляти загрози, а також розробляти своєчасні заходи щодо попередження їх.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, засади формування механізму, економічна безпека, загрози економічній безпеці.

Снигир Л.П. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье рассмотрены основы формирования механизма обеспечения экономической безопасности высших учебных заведений. Определено, что основы управления безопасностью вузов включают использование ряда научно обоснованных инструментов, помогающих в борьбе с угрозами. Доказано, что для обеспечения экономической безопасности вуза необходимо постоянно осуществлять оценку уровня экономической безопасности, выявлять угрозы, а также разрабатывать своевременные меры по предупреждению их.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, основы формирования механизма, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности.

Snigyr L.P. THE PRINCIPLES OF THE FORMATION MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION

In the article the principles of the formation mechanism of economic security universities. Determined that the principles of safety management institutions include the use of a number of scientifically based tools that help in the fight against threats. Proved that economic security institutions must constantly monitor the level of economic security, to identify threats and develop timely measures to prevent them.
Keywords: higher education institutions, foundations forming mechanism, economic security, threats to economic security.

Завантажити статтю (pdf)