КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Овандер Н.Л.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
Житомирського державного технологічного університету
Любецька М.О.
студентка
Житомирського державного технологічного університету

У статті проведено порівняльний аналіз теоретико-економічної сутності поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Такий аналіз дав змогу виділити основні змістовні елементи зазначеного терміну. Проаналізовано сучасні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Розроблено та запропоновано до використання концептуальну модель діагностики інвестиційної привабливості підприємства.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість підприємства, діагностика.

Овандер Н.Л., Любецкая М.А. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведен сравнительный анализ теоретико-экономической сущности понятия «инвестиционная привлекательность предприятия». Такой анализ позволил выделить основные содержательные элементы этого термина. Проанализированы современные методики анализа инвестиционной привлекательности предприятия. Разработана и предложена для использования концептуальная модель диагностики инвестиционной привлекательности предприятия.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность предприятия, диагностика.

Ovander N.L., Lyubetska M.O. CONCEPTUAL MODEL FOR DIAGNOSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
The article contains comparative analysis of the theoretical and economic essence of the concept of «investment attractiveness of the enterprise». Such an analysis made it possible to identify the main content elements of this term. The modern methods of analyzing the investment attractiveness of the enterprise are analyzed. A conceptual model for diagnosing the investment attractiveness of the enterprise was developed and proposed for use.
Keywords: investment, investment activity, investment attractiveness of the enterprise, diagnostics.

Завантажити статтю (pdf)