ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Костіна О.М.
викладач кафедри менеджменту
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено аналізу теоретико-методичних підходів до процесного управління підприємством у контексті реалізації антикризової стратегії. Розглянуто точки зору на визначення поняття, структури та основних видів бізнес-процесів підприємства. Наведено порівняльну характеристику та відмінні особливості десяти найбільш універсальних методів діагностики бізнес-процесів. Проаналізовано етапи діагностичного аналізу та оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємств. Досліджено взаємозв’язок антикризового і процесного управління і види антикризових процесних перетворень.
Ключові слова: бізнес-процес, діагностика, процесно-орієнтований підхід, процесні антикризові перетворення.

Костина О.Н. ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В КОНТЕКСТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Статья посвящена анализу теоретико-методических подходов к процессному управлению предприятием в контексте реализации антикризисной стратегии. Рассмотрены точки зрения на определение понятия, структуры и основных видов бизнес-процессов предприятия. Приведены сравнительная характеристика и отличительные особенности десяти наиболее универсальных методов диагностики бизнес-процессов. Проанализированы этапы диагностического анализа и оценки эффективности управления бизнес-процессами предприятий. Исследованы взаимосвязь антикризисного и процессного управления и виды антикризисных процессных превращений.
Ключевые слова: бизнес-процесс, диагностика, процессно-ориентированный подход, процессные антикризисные преобразования.

Kostina O.M. DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT
OF ENTERPRISE CRISIS MANAGEMENT

The article is devoted to the analysis of theoretical and methodological approaches to process management of an enterprise in the context of implementing an crisis strategy. Considered the points of view on the definition of the concept, structure and main types of business processes of the enterprise. Given the comparative characteristics and distinctive features of the ten most universal methods of diagnosing business processes. Analyzed the stages of diagnostic analysis and evaluation of the effectiveness of business process management in enterprises. Investigated the interrelation between crisis and process management and types of crisis process of transformations.
Keywords: Business process, diagnostics, process-oriented approach, process crisis transformations.

Завантажити статтю (pdf)