ДІАГНОСТИКА ДІЄВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ
ФОРМАТУ “DROGERIE”

Данкеєва О.М.
викладач кафедри маркетингу та менеджменту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

У статті наведено алгоритм побудови діагностики дієвості інструментів мерчандайзингу роздрібних мереж формату “drogerie” за допомогою аналітичного та графічного способів, а також визначено можливості під час його використання роздрібними торговельними мережами.
Ключові слова: роздрібні мережі, інструменти мерчандайзингу, параметрична експертна оцінка, коефіцієнт, діагностика, торгівля.

Данкеева О.Н. ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ФОРМАТА “DROGERIE”
В статье приведен алгоритм построения диагностики действенности инструментов мерчандайзинга розничных сетей формата “drogerie” при помощи аналитического и графического способов, а также определены возможности при его использовании розничными торговыми сетями.
Ключевые слова: розничные сети, инструменты мерчандайзинга, параметрическая экспертная оценка, коэффициент, диагностика, торговля.

Dankeіeva O.M. DIAGNOSTICS OF EFFECTIVENESS OF INSTRUMENTS OF MERCHANDISING
OF RETAIL NETWORKS OF THE DROGERIE FORMAT

The algorithm of creation of diagnostics of effectiveness of instruments of merchandising of retail networks of the “drogerie” format by means of analytical and graphic ways is given in article, and also opportunities at his use by retail chain stores are defined.
Keywords: retail networks, instruments of merchandising, parametrical expert assessment, coefficient, diagnostics, trade.

Завантажити статтю (pdf)