РОЗВИТОК ПЛОДОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Гончаренко А.І.
викладач кафедри фінансів і кредиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Підгаєць С.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів і кредиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи. Досліджено стратегічні цілі та завдання розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи. Охарактеризовано діяльність провідних плодопереробних підприємств Вінницької області. Запропоновано структуру відділу економічних відносин та інвестицій на підприємстві.
Ключові слова: інвестиції, регіональна інвестиційно-інноваційна система, інвестиційна привабливість, інноваційний потенціал.

Гончаренко А.И., Подгаец С.В. РАЗВИТИЕ ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Статья посвящена актуальным вопросам развития региональной инвестиционно-инновационной системы. Исследованы стратегические цели и задачи развития региональной инвестиционно-инновационной системы. Охарактеризована деятельность ведущих плодоперерабатывающих предприятий Винницкой области. Предложена структура отдела экономических отношений и инвестиций на предприятии.
Ключевые слова: инвестиции, региональная инвестиционно-инновационная система, инвестиционная привлекательность, инновационный потенциал.

Honcharenko A.I., Pidgaiets S.V. THE DEVELOPMENT OF FRUIT PROCESSING ENTERPRISES
IN THE REGIONAL INVESTMENT-INNOVATIVE SYSTEM

The article is devoted to actual issues of regional investment-innovation system development. The strategic goals and objectives of the development of the regional investment-innovation system are explored. The activity of the leading fruit processing enterprises of Vinnytsia region is characterized. The structure of the department of economic relations and investments at the enterprise is offered.
Keywords: investments, regional investment and innovation system, investment attractiveness, innovative potential.

Завантажити статтю (pdf)