СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Волошина С.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри підприємництва і торгівлі
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Козлова В.В.
студентка
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті визначено роль синтетичних мийних засобів як знаряддя для задоволення базових потреб людства і передумови високої якості життя. Досліджені сучасні тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів в Україні. Визначені уподобання споживачів на цьому ринку (на прикладі м. Кривий Ріг). Надані рекомендації щодо насичення українського ринку синтетичних мийних засобів, що є основою для коригування поведінки відповідних товаровиробників.
Ключові слова: синтетичні мийні засоби, якість життя, ринок, тенденції розвитку, вибір споживачів, рекомендації.

Волошина С.В., Козлова В.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ

В статье определена роль синтетических моющих средств как орудия для удовлетворения базовых потребностей человечества и предпосылки высокого качества жизни. Исследованы современные тенденции развития рынка синтетических моющих средств в Украине. Определены предпочтения потребителей на этом рынке (на примере г. Кривой Рог). Представлены рекомендации по насыщению украинского ринка синтетических моющих средств, выступающие основой для корректировки поведения соответствующих товаропроизводителей.
Ключевые слова: синтетические моющие средства, качество жизни, рынок, тенденции развития, выбор потребителей, рекомендации.

Voloshina S.V., Kozlova V.V. THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
OF THE SYNTHETIC DETERGENTS MARKET IN UKRAINE

The paper defines the role of synthetic detergents as a tool for satisfying the basic needs of mankind and precondition for a high quality of life. The modern Ukrainian synthetic detergents market development tendencies had been studied in the paper. The preferences of consumers in this market had been determined (using the example of Kryvyi Rih). The paper contains recommendations on saturation of the Ukrainian market of synthetic detergents, which serve as the basis for correcting the respective producers behavior.
Keywords: synthetic detergents, quality of life, market, development trends, consumer choice, recommendations.

Завантажити статтю (pdf)