УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

Вавулін О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри логістики та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

Стаття присвячена вивченню управління складським господарством будівельного підприємства на засадах логістики. Важливим логістичним рішенням для складського господарства будівельного підприємства стало визначення оптимальної партії закупівлі. Були враховані знижки за обсяг закупівлі та логістичні витрати, пов’язані із закупівлею, транспортуванням та зберіганням товару. Подальші розрахунки дали змогу визначити оптимальну кількість бригад вантажників (каналів обслуговування), за якої не буде черг, а загальні витрати системи будуть найменшими.
Ключові слова: матеріальний потік, канал обслуговування, будівельне підприємство, складське господарство, дилер, ціна.

Вавулин А.И. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИКИ

Статья посвящена изучению управления складским хозяйством строительного предприятия на основе логистики. Важным логистическим решением для складского хозяйства строительного предприятия стало определение оптимальной партии закупки. Были учтены скидки за объем закупки и логистические затраты, связанные с закупкой, транспортировкой и сохранением товара. Дальнейшие расчеты дали возможность определить оптимальное количество бригад грузчиков (каналов обслуживания), при которых не будет очередей, а общие затраты системы будут наименьшими.
Ключевые слова: материальный поток, канал обслуживания, строительное предприятие, складское хозяйство, дилер, цена.

Vavulin O.I. MANAGEMENT WAREHOUSE MANAGEMENT OF A BUILDING ENTERPRISE
ON THE BASIS OF LOGISTICS

The article is devoted to the study of warehouse management of a construction enterprise on the basis of logistics. An important logistics solution for the warehouse economy of the construction company was the determination of the optimal batch of purchases. Discounts were taken into account for the volume of procurement and logistics costs that were associated with the purchase, transportation and preservation of the goods. Further calculations made it possible to determine the optimal number of loader crews (service channels), in which there would be no queues, and the total costs of the system would be the smallest and equal to 2.
Keywords: material flow, service channel, construction company, warehousing, dealer, price.

Завантажити статтю (pdf)