КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Бортнікова М.Г.
старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»
Стасюк Н.Р.
асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»

Розроблено концептуальні засади діагностування консалтингових проектів для підприємств та визначено базові елементи системи діагностування. Виокремлено принципи діагностування, сформовано основні етапи технології діагностування, охарактеризовано мету, завдання та функції діагностування, визначено суб’єктів та об’єкти. Перспективою подальших досліджень є формування методичних положень з аналізування параметрів діагностування консалтингових проектів для підприємств.
Ключові слова: концептуальні засади, система діагностування, технологія діагностування, інструментарій діагностування, консалтинговий проект.

Бортникова М.Г., Стасюк Н.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Разработаны концептуальные основы диагностики консалтинговых проектов для предприятий и определены базовые элементы системы диагностирования. Выделены принципы диагностики, сформированы основные этапы технологии диагностирования, охарактеризованы цели, задачи и функции диагностирования, определены субъекты и объекты. Перспективой дальнейших исследований является формирование методических положений по анализу параметров диагностирования консалтинговых проектов для предприятий.
Ключевые слова: концептуальные основы, система диагностирования, технология диагностирования, инструментарий диагностирования, консалтинговый проект.

Bortnikova M.H., Stasyuk N.R. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE DIAGNOSING CONSULTING PROJECTS FOR ENTERPRISES
Designed by conceptual principles of diagnostics consulting projects for enterprises and defined the basic elements of diagnosis. Singled out principles of diagnosis, formed the main stages of the technology of diagnosing, characterized purpose, objectives and functions of diagnosis, defined subjects and objects. A prospect for further research is to develop methodical positions of the analysis parameters diagnosing consulting projects for enterprises.
Keywords: conceptual foundations, the system diagnostics, technology of diagnostics, tool of diagnostics, consulting projects.

Завантажити статтю (pdf)