УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Біловодська О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету
Кириченко Т.В.
аспірантка кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету

У статті охарактеризовано сутність людських ресурсів та людського потенціалу на підприємстві, визначено основні джерела та причини виникнення організаційних конфліктів, а також розглянуто основні технології регулювання конфлікту. Виявлено, що конфлікт є важливою формою взаємодії між людьми і слугує засобом вирішення багатьох проблем, а сама участь у конфліктних ситуаціях займає до 20% робочого дня рядового співробітника.
Ключові слова: організаційний конфлікт, управління конфліктами, причини виникнення конфліктів, технології регулювання конфлікту, людський потенціал, людські ресурси.

Беловодская Е.А., Кириченко Т.В. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье охарактеризованы сущность человеческих ресурсов и человеческого потенциала на предприятии, определены основные источники и причины возникновения организационных конфликтов, а также рассмотрены основные технологии регулирования конфликта. Выявлено, что конфликт является важной формой взаимодействия между людьми и служит средством решения многих проблем, а участие в конфликтных ситуациях занимает до 20% рабочего дня рядового сотрудника.
Ключевые слова: организационный конфликт, управление конфликтами, причины возникновения конфликтов, технологии регулирования конфликта, человеческий потенциал, человеческие ресурсы.

Bilovodska O.A., Кyrychenko T.V. CONFLICT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF HUMAN POTENTIAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
The article describes the essence of human resources and human potential in the enterprise, identifies the main sources and causes of organizational conflicts, as well as the basic technologies of conflict regulation. Revealed that the conflict is an important form of interaction between people and serves as a means of solving many problems, and participation in conflict situations can take up to 20% of the working day of that employee.
Keywords: organizational conflict, conflict management, causes of conflict, technology, conflict management, human potential, human resources.

Завантажити статтю (pdf)