АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ

Азарова А.О.
кандидат технічних наук, професор,
заступник декана факультету менеджменту та інформаційної безпеки
Вінницького національного технічного університету
Роїк О.М.
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем
Вінницького національного технічного університету
Федорова І.В.
студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки
Вінницького національного технічного університету

У статті досліджено основні програмні засоби управління інтелектуальним капіталом на підприємстві, визначено їхні переваги та недоліки. Здійснено оцінювання програмного забезпечення за системою критеріїв, що дало змогу обґрунтовано виділити оптимальний програмний засіб для покращення управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, програмні засоби, організаційний капітал, споживчий капітал, людський капітал, управління капіталом.

Азарова А.А., Роик А.М., Федорова И.В. АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
В статье исследованы основные программные средства управления интеллектуальным капиталом на предприятии, определены их преимущества и недостатки. Осуществлено оценивание программного обеспечения по системе критериев, что позволило обоснованно выделить оптимальное программное средство для улучшения управления интеллектуальным капиталом на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, программные средства, организационный капитал, потребительский капитал, человеческий капитал, управление капиталом.

Azarova A.O., Roik O.M. Fedorova I.V. ANALYSIS SOFTWARE OF ENTERPRISE’S INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT
The basic software of intellectual capital management at the enterprise are investigated in the article, it advantages and disadvantages are determined. The software was evaluated using by system of criteria, which made it possible to justify an optimal software for improving management of intellectual capital in domestic enterprises.
Keywords: intellectual capital, software, organizational capital, consumer capital, human capital, capital management.

Завантажити статтю (pdf)