ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Карташова О.Г.
кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного
управління та адміністрування
Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
Барсук Ю.В.
аспірант кафедри публічного управління та адміністрування
Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»

У статті визначено проблеми у світовій економічній системі та специфіки українських трансформаційних перетворень в аграрному секторі, обґрунтовано наукові погляди щодо економічної системи трансформації аграрного сектору, проаналізовано фактори впливу на процес розвитку трансформації аграрного сектору національної економіки.
Ключові слова: аграрна трансформація, аграрний сектор, глобалізація, модель ринкової аграрної економіки, соціально орієнтована ринкова економіка.

Карташова О.Г., Барсук Ю.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье определены проблемы в мировой экономической системе и специфики украинских трансформационных преобразований в аграрном секторе, обоснованы научные взгляды относительно экономической системы трансформации аграрного сектора, проанализированы факторы влияния на процесс развития трансформации аграрного сектора национальной экономики.
Ключевые слова: аграрная трансформация, аграрный сектор, глобализация, модель рыночной аграрной экономики, социально ориентированная рыночная экономика.

Kartashova O.G., Barsuk Y.V. TRANSFORMATION OF AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY
In the article the problems in the global economy and the specifics of Ukrainian transformations in agriculture, substantiated scientific opinions on the economic system transformation of the agricultural sector, analyzed impacts on the development of the transformation of the agricultural sector of the national economy.
Keywords: agrarian transformation, agriculture, globalization, market model of agrarian economy, socially oriented market economy.

Завантажити статтю (pdf)