СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гарбузова В.С.
студентка обліково-фінансового факультету
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану ринку іпотечного кредитування в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення функціонування іпотеки. Проаналізовано динаміку та структуру іпотечних кредитів протягом останніх десяти років. У процесі аналізу виявлено основні тенденції та перспективи розвитку іпотечного кредитування в умовах рецесії української економіки.
Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, іпотечний кредит, домашні господарства, нефінансові корпорації, валюта.

Гарбузова В.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию современного состояния рынка ипотечного кредитования в Украине. Рассмотрены теоретические аспекты и нормативно-правовое обеспечение функционирования ипотеки. Проанализирована динамика и структура ипотечных кредитов в течение последних десяти лет. В ходе анализа выявлены основные тенденции и перспективы развития ипотечного кредитования в условиях рецессии украинской экономики.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, ипотечный кредит, домашние хозяйства, нефинансовые корпорации, валюта.

Harbuzova V.S. CURRENT STATUS AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE
The article investigates the current state of the mortgage market in Ukraine. The paper discusses the theoretical aspects and normative legal base of functioning of the mortgage. The article analyses dynamics and structure of mortgage loans in the last ten years. The analysis identified the main trends and prospects of development of mortgage lending in a recession of the Ukrainian economy.
Keywords: mortgage, mortgage market, households, non-financial corporations, currency.

 

Завантажити статтю (pdf)