МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Біловол Р.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті досліджено та узагальнено підходи теоретиків до проблеми формування політики і стратегії в умовах стратегічного управління підприємством, визначено сутність, значення і переваги формування політики над стратегією в управлінні підприємством. Управління вимагає від керівництва вітчизняних підприємств формування ефективної політики, що стосується всіх сфер діяльності, стратегічного мислення та вміння на основі чітко сформованої політики реалізувати стратегію через поточні плани діяльності підприємства.
Ключові слова: політика, стратегія, підходи до формування політики і стратегії.

Биловол Р.И. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ И
СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье исследованы и обобщены подходы теоретиков к проблеме формирования политики и стратегии в условиях стратегического управления предприятием, определена сущность, значение и преимущества формирования политики над стратегией в управлении предприятием. Управление требует от руководства отечественных предприятий формирования эффективной политики, которая касается всех сфер деятельности, стратегического мышлення и умения на основании четко сформированной политики реализовать стратегию через текущие планы деяльности предприятия.
Ключевые слова: политика, стратегия, подходы к формированию политики и стратегии.

Bilovol R.I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING POLICY AND STRATEGY
IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

In this article was studied and summarized theoretical approaches to the problem of policy and strategy in terms of strategic management, identified essence, meaning and benefits of forming policy over strategy in enterprise management. Management requires from leadership in domestic enterprises forming effective policy that applies to all areas its activity, strategic thinking, and skills on the base of clearly formulated policy realize strategy through the current plans of the enterprise.
Keywords: policy, strategy, approaches to forming policy and strategy.

Завантажити статтю (pdf)