ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

Барсукова М.А.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну
Синенко О.І.
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті визначено особливості управління державними підприємствами, здійснено аналіз переваг та недоліків загальноприйнятих підходів. Використані загальнонаукові методи, такі як метод наукової абстракції для уявного виділення найбільш суттєвих сторін управління державними підприємствами та відхилення від несуттєвих сторін і властивостей; аналіз та синтез для розкриття методів управління державними підприємствами; метод індукції та дедукції для отримання загальних та часткових висновків про управління державними підприємствами на основі окремих фактів та загальних положень. Також у статті запропоновано нові підходи та заходи для удосконалення управління державними підприємствами, висвітлено протиріччя між положеннями правової бази управління державними підприємствами та методологічними підходами.
Ключові слова: державний сектор економіки, підприємство, управління, ефективність управління, державні підприємства.

Барсукова М.А., Синенко А.И. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УКРАИНЕ
В статье определены особенности управления государственными предприятиями, осуществлен анализ преимуществ и недостатков общепринятых подходов. Использованы общенаучные методы, такие как метод научной абстракции для выделения наиболее существенных сторон управления государственными предприятиями и отклонения от несущественных сторон и свойств; анализ и синтез для раскрытия методов управления государственными предприятиями; метод индукции и дедукции для получения общих и частных выводов об управлении государственными предприятиями на основе отдельных фактов и общих положений. Также в статье предложены новые подходы и меры по совершенствованию управления государственными предприятиями, освещены противоречия между положениями правовой базы управления государственными предприятиями и методологическими подходами.
Ключевые слова: государственный сектор экономики, предприятие, управление, эффективность управления, государственные предприятия.

Barsukova M.A., Synenko A.I. IDENTIFY AND ANALYZE PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN UKRAINE
In the article the peculiarities of management and supervision of state enterprises, analyzing advantages and disadvantages of the conventional approaches. Used general scientific methods: the method of abstraction to imaginary highlight the most significant aspects in the management of public enterprises and deviations from minor parties and properties, analysis and synthesis for the disclosure of management of public enterprises, method of induction and deduction for total and partial conclusions about the management of public enterprises to based on individual facts and general provisions. Also, the article suggests new approaches and measures to improve management of public enterprises, coverage of conflict between the provisions of the legal framework of management of public enterprises and methodological approaches.
Keywords: public sector, enterprise management, management efficiency, state-owned enterprises.

Завантажити статтю (pdf)