УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Пробоїв О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
Білецька І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

Розглянуто сучасні тенденції зростання міграційних потоків у світі. Проаналізовано динаміку міграційних процесів у країнах ЄС та визначено місце і роль у цих процесах України. Розкрито наявні загрози міжнародної трудової міграції українців та негативні наслідки для її економіки. Запропоновано напрями державної міграційної політики, які повинні формувати цілісну стратегію управління міграційним потоком для скорочення відпливу економічно активного населення з України.
Ключові слова: глобальні міграційні процеси, міжнародна міграція, міграційна криза, нелегальні міграційні потоки, трудова міграція українців, державна міграційна політика.

Пробоев О.А., Билецкая И.М. УКРАИНА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассмотрены современные тенденции роста миграционных потоков в мире. Проанализирована динамика миграционных процессов в странах ЕС и определено место и роль в этих процессах Украины. Раскрыты существующие угрозы международной трудовой миграции украинцев и негативные последствия для ее экономики. Предложены направления государственной миграционной политики, которые должны формировать целостную стратегию управления миграционным потоком для сокращения оттока экономически активного населения из Украины.
Ключевые слова: глобальные миграционные процессы, международная миграция, миграционный кризис, нелегальные миграционные потоки, трудовая миграция украинцев, государственная миграционная политика.

Proboyiv O.A., Biletska I.M. UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL MIGRATION PROCESSES
The research focuses on the recent trends of growing global migration flows. It analyzes the dynamics of migration processes in the countries of European Community and defines the position and the role of Ukraine within those processes. The research discloses the existing threats of international labor migration for Ukrainians and highlights the negative implications for Ukrainian economy. It offers the directions for the state migration policy targeted at the development of integral policy for managing migration flows to restrict the drain of gainfully employed population from Ukraine.
Keywords: global migration processes, international migration, migration crisis, irregular migration flows, labor migration of Ukrainians, state migration policy.

Завантажити статтю (pdf)