ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Нараєвський С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті проведено порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики в окремих регіонах і провідних країнах світу та Україні. Країною – лідером за ефективністю роботи сонячної енергетики є Іспанія. Її лідируючі позиції зумовлені високою інтенсивністю сонячного випромінювання порівняно з іншими країнами Європи та наявністю законодавчих вимог, що зобов’язують власників під час будівництва нових споруд обов’язково встановлювати на них певну кількість сонячних перетворювачів. Підтверджено, що ефективність роботи сонячної енергетики України знаходиться на середньоєвропейському рівні, що пов’язано з розміщенням сонячних електростанцій у південних регіонах країни з вищою інтенсивністю сонячного випромінювання та використанням сучасних зразків техніки.
Ключові слова: сонячна енергетика, фотовольтаїка, використання встановленої потужності, ефективність роботи сонячної енергетики, інтенсивність сонячного випромінювання.

Нараевский С.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА
В статье проведен сравнительный анализ эффективности работы солнечной энергетики в отдельных регионах и ведущих странах мира и Украине. Страной – лидером по эффективности работы солнечной энергетики является Испания. Ее лидирующие позиции обусловлены высокой интенсивностью солнечного излучения по сравнению с другими странами Европы и наличием законодательных требований, обязывающих владельцев при строительстве новых сооружений обязательно устанавливать на них определенное количество солнечных преобразователей. Подтверждено, что эффективность работы солнечной энергетики Украины находится на среднеевропейском уровне, что связано с размещением солнечных электростанций в южных регионах страны с высокой интенсивностью солнечного излучения и использованием современных образцов техники.
Ключевые слова: солнечная энергетика, фотовольтаика, использование установленной мощности, эффективность работы солнечной энергетики, интенсивность солнечного излучения.

Naraievs'kyj S.V. COMPARATIVE CHARACTERIZATION ANALYSIS OF SOLAR POWER EFFICIENCY IN LEADING COUNTRIES WORLDWIDE
It has been performed a comparative analysis of solar power efficiency in individual regions and leading countries across the world and in Ukraine. The leader of solar power efficiency is Spain. Its dominant positions are determined by high solar intensity in comparison with other European countries and the current legal requirements obliging owners of new facilities to install certain amount of solar inverters during construction. It is confirmed that solar power efficiency in Ukraine is at the mean European level that is largely due to solar power plants location in the southern regions of the country with higher solar radiation intensity and use of up-to-date equipment.
Keywords: solar energy, photovoltaic, installed capacity, the efficiency of solar energy, solar radiation intensity.

Завантажити статтю (pdf)