МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН

Брензович К.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Ужгородського національного університету
Немеш Є.П.
студентка факультету міжнародних економічних відносин
Ужгородського національного університету

Стаття присвячена міжнародній освітній міграції як характерному тренду розвитку сучасної глобалізованої економіки. Уточнено сутність поняття «студентська міграція», визначено його відмінність від категорії «освітня міграція». Узагальнено наслідки впливу міграційних процесів на економіку країни, що приймає студентів на навчання, та країни громадянства. На основі проведеного опитування проаналізовано настрої студентської молоді прикордонного регіону щодо навчання за кордоном.
Ключові слова: міжнародна освітня міграція, студентська міграція, академічна мобільність, загрози та наслідки міграції.

Брензович К.С., Немеш Е.П. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН

Статья посвящена международной образовательной миграции как характерному тренду развития современной глобализированной экономики. Уточнена сущность понятия «студенческая миграция», определены его отличия от категории «образовательная миграция». Обобщены последствия влияния миграционных процессов на экономику страны, которая принимает студентов на обучение, и страны гражданства. На основе проведенного опроса проанализированы настроения студенческой молодежи приграничного региона по поводу обучения за рубежом.
Ключевые слова: международная образовательная миграция, студенческая миграция, академическая мобильность, угрозы и последствия миграции.

Brenzovych K.S., Nemesh Y.P. INTERNATIONAL STUDENT MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
The article is devoted to international educational migration as a trend, which is typical for the modern globalized economy. The study specifies the essence of the concept of "student migration", defines its difference from category of "educational migration". It overviews the effects of migration on the economy that takes students to study and country of citizenship. Based on the survey, the study analyzes the attitudes of students in the border region to study abroad.
Keywords: international educational migration, student mobility, academic mobility, threats and results of migration.

Завантажити статтю (pdf)