ЗЛОЧИННА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Матвєєв С.П.
доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто воєнно-економічні аспекти організації та управління діями німецько-фашистської влади на окупованих територіях колишнього Радянського Союзу, зокрема України. На основі документів аналізуються окремі напрями формування грабіжницької воєнно-економічної політики Німеччини в загарбаних областях України, досліджуються особливості колоніалістських планів інтегрування української промисловості до ВПК третього рейху.
Ключові слова: економічна політика, воєнна економіка, окуповані області, ВПК, воєнно-адміністративна система управління.

Матвеев С.П. ПРЕСТУПНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрены военно-экономические аспекты организации и управления действиями немецко-фашистской власти на оккупированных территориях бывшего Советского Союза, в частности Украины. На основе документов анализируются отдельные направления формирования грабительской военно-экономической политики Германии в захваченных областях Украины, исследуются особенности колониалистских планов интеграции украинской промышленности в ВПК третьего рейха.
Ключевые слова: экономическая политика, военная экономика, оккупированные области, ВПК, военно-административная система управления.

Matveev S.P. CRIMINAL ECONOMIC POLICY NAZI GERMANY IN THE OCCUPIED TERRITORY OF UKRAINE DURING WORLD WAR II
In the article the military and economic aspects of management and operations Nazi authorities in the occupied territories of the former Soviet Union and Ukraine in particular. Based on documents reviewed in forming some predatory military-economic policy of Germany in the captured areas of Ukraine, Peculiarities of colonialist plans of Ukrainian integration to MIC industry Third Reich.
Keywords: economic policy, war economy, the occupied area, the defense industry, military and administrative system.

Завантажити статтю (pdf)