СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДАНОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Лімаренко Ю.В.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну
Жарінова А.Г.
доктор економічних наук, доцент,
Київський національний університет технологій та дизайну

У статті приділено увагу дослідженню страхового ринку України та його конкурентоспроможності на вказаному ринку послуг. Досліджено сучасний стан та проведено аналіз конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку за підходами до системи кількісних оцінок та критеріїв на основі статистичних даних. Наведено переваги та недоліки страхового ринку даного регіону. Запропоновано варіанти вирішення проблем та розвитку страхового ринку.
Ключові слова: страхування, конкурентоспроможність страхового ринку, страховий ринок України, аналіз конкурентоспроможності страхування в Україні.

Лимаренко Ю.В., Жаринова А.Г. СТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ДАННОГО РЫНКА УСЛУГ
В статье уделено внимание исследованию страхового рынка Украины и его конкурентоспособности на указанном рынке услуг. Исследовано современное состояние и проведен анализ конкурентоспособности отечественного страхового рынка по подходам к системе количественных оценок и критериев на основе статистических данных. Приведены преимущества и недостатки страхового рынка данного региона. Предложены варианты решения проблем и развития страхового рынка.
Ключевые слова: страхование, конкурентоспособность страхового рынка, страховой рынок Украины, анализ конкурентоспособности страхования в Украине.

Limarenko Y.V., Zharinova A.G. THE FORMATION OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE AND COMPETITIVENESS OF THE SERVICES MARKET
The article focus on the research of insurance market in Ukraine and its competitiveness on the market specified services. The modern state and the analysis of the competitiveness of the domestic insurance market approaches for quantitative assessment system and criteria on the basis of statistics. Benefits and drawbacks of the insurance market in the region. Proposed solutions to the problems and development of the insurance market.
Keywords: іnsurance, competitive insurance market, the insurance market of Ukraine, analysis of competitive insurance Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)