Plysa, V. and Vorobyova, V. (2022) “FINANCIAL POTENTIAL OF INSURANCE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE”, Economy and Society, (37). doi: 10.32782/2524-0072/2022-37-52.