Moskvichenko, I., Stadnik, V. and Krysyuk, L. (2022) “ON DETERMINING THE OPTIMAL SCHEMES FOR IMPORTING FROZEN FISH TO UKRAINE”, Economy and Society, (37). doi: 10.32782/2524-0072/2022-37-31.