Didenko, Anastasiia, and Nataliia Protopopova. 2022. “PROTECTION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: ANALYSIS AND MODELING”. Economy and Society, no. 38 (April). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-57.