Plysa, Volodymyr, and Vira Vorobyova. 2022. “FINANCIAL POTENTIAL OF INSURANCE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE”. Economy and Society, no. 37 (March). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-52.