Khrapkina, V., & Briushko, N. (2022). MODERN TRENDS IN INTERNET MARKETING. Economy and Society, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-64