Plysa, V., & Vorobyova, V. (2022). FINANCIAL POTENTIAL OF INSURANCE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE. Economy and Society, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-52