Tyshchenko, V., Ostapenko, V., & Karpova, V. (2022). DIGITIZATION IN THE CUSTOMS RISK MANAGEMENT. Economy and Society, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-35