Lyvdar, M., Chubka, O., & Fitiak, D. (2022). ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION AND BANKRUPTCY PROBABILITY OF JSC “UKRZALIZNYTSYA”. Economy and Society, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-17