Завантажити правила оформлення статей
Заповнити електронну довідку про автора
Приклад оформлення статті

Скачать правила оформления статей
Заполнить электронную справку об авторе
Пример оформления статьи

 

До публікації у електронному фаховому виданні приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 20. Лютий 2019 р. необхідно до 8 лютого 2019 р. виконати наступні дії:
- заповнити електронну довідку про автора.
Надіслати на електронну пошту редакції журналу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  наступні матеріали:
- наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська;
- для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
- авторський реферат статті англійською мовою. Авторський реферат повинен містити прізвище та ім'я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Обсяг реферату має бути мінімум 2 сторінки. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
- відскановане підтвердження сплати редакційного внеску. Реквізити для оплати надсилаються на електронну пошту автора лише після прийняття статті. Розмір внеску за публікацію статті становить 350 гривень, обсягом від 8 до 20 сторінок включно.

Редакція протягом двох тижнів після прийняття усіх матеріалів надсилає автору на поштову адресу сертифікат про опублікування статті у журналі за підписом головного редактора, завірений печаткою.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора.
Наприклад: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

Випуск № 20. Лютий 2019 р. буде доступний на офіційному сайті журналу 5 квітня 2019 р.


Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
Поля з усіх сторін – 2,0 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см.
Текст вирівнюється по ширині.
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.
Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Список літератури подається наприкінці статті у двох формах: «Список літератури» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список літератури»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом Офіційний трансліт онлайн (потрібно обрати саме паспортний стиль) та з російської Транслит (обираємо варіант BGN).

Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

СТРУКТУРА СТАТТІ

На першому рядку ліворуч УДК, на другому рядку – тема статті (напівжирний), на наступному рядку – прізвище, ім’я, по батькові автора повністю (напівжирний), наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, повна назва організації, яку представляє автор. Імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів). Англійською мовою вказати прізвище та ім’я автора, назву організації. Анотація та ключові слова українською мовою. Прізвище та ініціали автора, тема, анотація та ключові слова російською та англійською мовами. Обсяг анотацій українською та російською мовою має бути мінімум 800 знаків. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Далі через рядок розміщують текст статті. Наприкінці  список літератури. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows). 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці